Infolinia
668 444 102
INSTALACJE
GAZOWE
INSTALACJE
HYDRAULICZNE
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
KONTAKT
OPINIE
GALERIA
ISERWIS
SERWIS
URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1/ Administrator danych osobowych, Inspektor Ochrony Danych

Koplin Julian iSerwis jest Administratorem Twoich danych osobowych. Nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem:
iserwis.lodz@gmail.com

2/ Cele i podstawy przetwarzania

Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych będą zawsze zgodne z przepisami RODO. Podstawą przetwarzania danych może być zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

3/ Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

4/ Okres przechowywania danych

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będę istnieć do tego podstawy prawne i faktyczne.

2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

5/ Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.

6/ Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7/ Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub przeprowadzenia innych działań.

INFORMACJE DLA KLIENTA
GWARANCJA USŁUGI

Szanowny Kliencie,

w trosce o bezpieczeństwo Waszych urządzeń oraz jakości naszych usług, zapewniamy Państwu okres 3 miesięcznej gwarancji na usługę – od dnia wykonanej usługi.

Warunkiem uznania gwarancji usługi jest:
1. Nie naruszona plomba na urządzeniu grzewczym.
2. Brak widocznych śladów naruszenia instalacji przez osobę trzecią.
3. Brak widocznych uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, atmosferycznymi, przepięciami z sieci.
4. Brak ingerencji w oprogramowanie serwisowe urządzenia osób nie posiadających uprawnień autoryzacyjnych danej firmy potwierdzonym aktualnym certyfikatem.
5. Stosowanie się do zaleceń producenta zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia lub instalacji.
6. Stosowanie się do zaleceń dotyczących instalacji, urządzeń grzewczych, eksploatacji przekazanych przez instalatora/serwisanta iSerwis.
7. Stosowanie oryginalnych części zalecanych przez producenta.
8. Za niezasadny podjazd, Klient ponosi opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem na dany dzień.

REKLAMACJE
Rozdział I Ogólne zasady przyjmowania reklamacji.

§1

Reklamacje prosimy składać drogą korespondencyjną na adres:
iSerwis Julian Koplin
ul. Franciszkańska 88 lok. 2/4
91-838 Łódź
§2

Reklamacja winna być opatrzona podpisem Klienta, zawierać dane dotyczące adresu korespondencyjnego, dokładny opis oraz miejsce reklamowanej usługi, kopię protokołu serwisowego. Adres mailowy, jeśli Klient chce otrzymać odpowiedź na reklamację w formie mailowej i jasno wyrazi taką chęć w zgłoszeniu reklamacyjnym.
§3

Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia. Maksymalnie do 3 miesięcy po wykonaniu usługi.

§4

Niezależnie od przedmiotu reklamacji, w trakcie postępowania reklamacyjnego firma iSerwis Julian Koplin, może zwrócić się do Klienta o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień dotyczących zdarzenia budzącego zastrzeżenia Klienta. W tym celu firma iSerwis Julian Koplin może zadać Klientowi dodatkowe pytania, których celem jest wyjaśnienie, m.in., czasu i miejsca zdarzenia, ostatniego pobytu Klienta w miejscu zdarzenia, sposobu korzystania z urządzenia/instalacji w dniu zdarzenia, przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na przyczynę, przebieg lub charakter zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. iSerwis Julian Koplin może wymagać udostępnienia dokumentów potwierdzających uprawnienia, certyfikaty autoryzacyjne osób trzecich, które miały jakąkolwiek ingerencję w przedmiot reklamacji. Udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez firmę iSerwis Julian Koplin nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na przyjęcie przez firmę iSerwis Julian Koplin reklamacji do rozpatrzenia. Fakt udzielenia lub nieudzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez iSerwis Julian Koplin, jak również treść wyjaśnień przedstawionych przez Klienta w ramach przekazanych odpowiedzi, mogą mieć wpływ na decyzję co do pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia reklamacji.

§5

Niezależnie od przedmiotu reklamacji, w trakcie postępowania reklamacyjnego iSerwis Julian Koplin, w celu wyjaśnienia dodatkowych okoliczności dotyczących zdarzenia budzącego zastrzeżenia Klienta, może kontaktować się z Klientem telefonicznie na numer telefonu wskazany przez Klienta do kontaktu z iSerwis Julian Koplin.

Rozdział II Rozpatrywanie reklamacji

§1

iSerwis Julian Koplin niezwłocznie rozpatruje złożoną reklamację i udziela na nią odpowiedzi, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§2

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie na nią odpowiedzi w terminie, o którym mowa w §1 rozdz. II, możliwe jest wydłużenie terminu rozpatrywania reklamacji.

§3

Klient jest informowany przed upływem terminu, o którym mowa w §1 rozdz. II, o przyczynie opóźnienia, okolicznościach które muszą zostać ustalone w wydłużonym terminie oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który w przypadku dowolnej reklamacji, złożonej od dnia 20 grudnia 2018r. - nie może być w każdym przypadku dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Rozdział III Sposoby udzielania odpowiedzi na reklamacje

§1

Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej albo w formie wiadomości e-mail - pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na otrzymanie odpowiedzi na reklamację w tej formie i podał odpowiedni adres mailowy w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§2

W przypadku reklamacji składanych za pośrednictwem BOK, odpowiedź na reklamację jest udzielana w formie wiadomości e-mail albo w formie pisemnej.

§3

Odpowiedź na reklamację zawiera:
1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta, 2) wyczerpującą informację na temat stanowiska iSerwis Julian Koplin, wobec zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów umowy, regulaminu, warunków lub innego wiążącego wzorca umowy oraz stosownych przepisów prawa, chyba, że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
3) w przypadku nieuwzględnienia roszczeń Klienta, odpowiedź zawiera pouczenie o możliwościach odwołania.

§4

Termin na realizację roszczenia Klienta wynosi maksymalnie 30 dni licząc od dnia sporządzenia odpowiedzi na reklamację.

Rozdział IV Zmiana Regulaminu

§1

iSerwis Julian Koplin może dokonywać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi są następujące okoliczności dotyczące przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przez iSerwis Julian Koplin na podstawie Regulaminu:
1) wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących, powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń,
3) zmiany warunków rynkowych wynikające z postępu technicznego, technologicznego i informatycznego,
4) wprowadzenie do oferty iSerwis Julian Koplin lub wycofanie z oferty iSerwis Julian Koplin usług i produktów,
5) konieczność sprostowania omyłek pisarskich.

§2

iSerwis Julian Koplin, informuje Klienta o zmianach Regulaminu przez udostępnienie informacji o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej oraz BOK.

Rozdział V Inne postanowienia

§1

Wszystkie czynności związane z przyjęciem i rozpatrywaniem reklamacji dokonywane są w języku polskim.

§2

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Klient może:
1) odwołać się do iSerwis Julian Koplin od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w sposób adekwatny do ustalonego podczas złożenia reklamacji,
2) zwrócić się do właściwego miejscowo Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, w przypadku posiadania przez Klienta statusu konsumenta,
3) wnieść skargę do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych,
4) wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego.
ggggg ggggg ggggg
www.iiserwis.pl